หน้าแรก
รายละเอียดโครงการ
คณะกรรมการเครือข่าย
กำหนดการ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบโครงการ
แผนผังสถานที่จัดงาน
แผนที่การเดินทาง
ข้อมูลโรงแรมและที่พัก
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำร้านอาหาร เมนูเด็ด
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ประชาสัมพันธ์
คลิกเพื่อ Download คลิกเพื่อ Download คลิกเพื่อ Download
สำหรับท่านเจ้าของผลงานที่ผ่านการประกวดฯ
ต้องออกแบบโปสเตอร์ขนาด A0 (ความสูง 118.9 cm x ความกว้าง 84.1 cm)
และจัดส่งไฟล์ภาพมาที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเพื่อดำเนินการพิมพ์เป็นโปสเตอร์ต่อไป
โดยมีกำหนดส่งภายในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557

กำหนดการที่สำคัญ

กิจกรรมการดำเนินงาน กำหนดการ สถานที่/ช่องทาง
ประกาศผลผู้ผ่านภาคโปสเตอร์ 17 ม.ค. 2557 km.rmutsb.ac.th

ประกาศผลผู้ผ่านภาคบรรยาย
(นำเสนอผลงาน วันที่ 12 ก.พ. 2557)

24 ม.ค. 2557
เลื่อนเป็น
31 ม.ค. 2557
km.rmutsb.ac.th

วันสุดท้ายของการส่งไฟล์โปสเตอร์
(มทร.สุวรรณภูมิจัดทำโปสเตอร์ให้)

24 ม.ค. 2557

คุณศุภานัน  ทัพสัพ
โทร 092-3303181, 092-364-8794
อีเมล km.rmutsb@gmail.com

การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีบนเวทีการประกวด และ มอบรางวัล ผู้ชนะการประกวด 12 ก.พ. 2557

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
จ.พระนครศรีอยุธยา
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

"การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน"

ในวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2557
ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา

แผนที่การเดินทาง
คู่มือการใช้งานระบบ KM9RMUT