หน้าแรก
รายละเอียดโครงการ
คณะกรรมการเครือข่าย
กำหนดการ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบโครงการ
แผนผังสถานที่จัดงาน
แผนที่การเดินทาง
ข้อมูลโรงแรมและที่พัก
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำร้านอาหาร เมนูเด็ด
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
คณะกรรมการดำเนินการเครือข่าย มทร. +2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คุณเอื้อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา  โพธิ์พ่วง
คุณอำนวย นายสุทธิชัย  ภิญโญภาวศุทธิ
คุณกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  สนธิสมบัติ
คุณประสาน นางสาวเฉลิมศรี  แก้วนาค
คุณลิขิต นายสันติ  เกษมวัฒนปัญญา
คุณวิศาสตร์ นายพงศ์พิชญ์  ต่วนภูษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คุณเอื้อ นางจิราภรณ์  สัพทานนท์
คุณอำนวย ผศ.ดร. จิราภรณ์  พงษ์ศรีทัศน์
คุณกิจ นางสมคิด     รักษาทรัพย์
นายกฤษดา  ทาสุรินทร์
คุณประสาน ผศ.ประเสริฐ  ศศิธรโรจนชัย
คุณลิขิต นางกุลชยา    พงษ์แสวง
นางสาวธัญรดี  พ่วงแพ
คุณวิศาสตร์ นายธวัชชัย    สารวงษ์
ผศ. ปราโมทย์  อนันต์วราพงษ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

คุณเอื้อ นายสมพงษ์  ชีไธสง
คุณอำนวย ผศ.วรรณวิมล  นิลเศรษฐ์
คุณกิจ นายพิเชษฐ์  มาเร็ว
คุณประสาน นางสาวน้ำฝน  ใจดี
คุณลิขิต น.ส.ศิริพร  รุ่งแสง
คุณวิศาสตร์ น.ส.กวีพร  บุญญาวานิชย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คุณเอื้อ นางชูศรี  ลีตะภวังค์
คุณอำนวย ดร.อนันต์  เตียวต๋อย
คุณกิจ นายบรรลือ  ขอรวมเดช
คุณประสาน น.ส.สุภารัตน์  ฤกษ์อรุณทอง
คุณลิขิต นางนิลุบล  ขอรวมเดช
คุณวิศาสตร์ นายวัชรินทร์  วรินทักษะ
คุณโฆษก นายสุวรรณ  ประทีป ณ ถลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คุณเอื้อ ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย
คุณอำนวย รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์
คุณกิจ ดร.ภาสวรรธน์  วัชรดำรงศักดิ์
คุณประสาน ผศ.สุพิทย์  สมภักดี
ดร.สุเทพ  ทองมา
ผศ.จำนงค์  นุกูลคาม
คุณวิศาสตร์ อ.เผ่าภิญโญศ์  ฉิมพะเนาว์
ผศ.ยุทธนา  เขาสุเมรุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คุณเอื้อ นายพงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ
คุณอำนวย นายสุวุฒิ  ตุ้มทอง
คุณกิจ ผศ.กฤษฎี  สุขฉายี
คุณประสาน ผศ.วารุณี  กรุดพันธ์
คุณลิขิต นายเอกชัย   เนาวนิช
คุณวิศาสตร์ นางนัทกร  ศรีทอง
คุณโฆษก นางสาวศุภานัน   ทัพสัพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คุณเอื้อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ลิ้มไขแสง
คุณอำนวย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์  พุทธมงคล
คุณกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร  ส่งตรัส
คุณประสาน ดร.คมสัณห์  ขัติยะ
คุณลิขิต นางชุดาภัค  เดชพันธ์
คุณวิศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์  สังฆมานนท์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คุณเอื้อ รองศาสตราจารย์ดร.อัศวิน  พรหมโสภา
คุณอำนวย รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง
คุณกิจ นายปรีดา  เกิดสุข
นางชวนพิศ  เจยาคม
คุณประสาน นางสาวธยา  ภิรมย์
คุณลิขิต นางอัจฉรา  รัตนมา
คุณวิศาสตร์ นายสันติ  สถิตวรรธนะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คุณเอื้อ รองศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์
คุณอำนวย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงแข  สุขโข
คุณประสาน นายสุนทร  เหรียญจื้อ
คุณลิขิต นายฉัตรชัย  ศรีสม
คุณวิศาสตร์ นางสาวเพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว

สถาบันการพลศึกษา

คุณเอื้อ  
คุณอำนวย  
คุณกิจ  
คุณประสาน  
คุณลิขิต  
คุณวิศาสตร์  

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

คุณเอื้อ  
คุณอำนวย  
คุณกิจ  
คุณประสาน  
คุณลิขิต  
คุณวิศาสตร์  
 
 คู่มือการใช้งานระบบ KM9RMUT