หน้าแรก
รายละเอียดโครงการ
คณะกรรมการเครือข่าย
กำหนดการ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบโครงการ
แผนผังสถานที่จัดงาน
แผนที่การเดินทาง
ข้อมูลโรงแรมและที่พัก
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำร้านอาหาร เมนูเด็ด
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
กำหนดการ

กำหนดการ
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน”
ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
13.00 – 16.00 น. - จัดแสดงผลงาน “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน” ชั้น 10
- จัดแสดงนิทรรศการอาเซียนและนิทรรศการ 9 ปี 9 ราชมงคล ชั้น 2
- จัดแสดงสินค้าของชุมชนและนักศึกษา ชั้น 2
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
08.00 – 08.30 น. - ลงทะเบียน ชั้น 2
08.30 – 09.00 น. - พิธีเปิดนิทรรศการ 9 ปี 9 ราชมงคล ชั้น 2
09.00 – 10.00 น. - พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(นายวิทยา  ผิวผ่อง)
ชั้น 10
10.00 – 10.10 น. - การแสดงจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ชั้น 10
10.10 – 12.00 น. - การบรรยายทางวิชาการ โดย นายดำรง  พุฒตาล ชั้น 10
12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน ชั้น 2
13.00 – 16.00 น. - กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน” (สำหรับอาจารย์) ชั้น 10
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของกลุ่มนักศึกษา ชั้น 8
16.00 – 16.30 น. - การแสดงจากสถาบันการพลศึกษา ชั้น 10
- มอบรางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (สำหรับอาจารย์) ชั้น 10
วันพฤหัสที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
09.00 – 12.00 น. - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของชุมชน ชั้น 8
- กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ จำนวน 7 กลุ่ม ได้แก่
  - การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต (ผู้รับผิดชอบ มทร.อีสาน) ห้อง 802
  - งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (ผู้รับผิดชอบ มทร.กรุงเทพ) ห้อง 803
  - การบริการวิชาการ (ผู้รับผิดชอบ มทร.ล้านนา) ห้อง 804
  - การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ผู้รับผิดชอบ มทร.พระนคร) ห้อง 805
  - การบริหารจัดการ (ผู้รับผิดชอบ มทร.ศรีวิชัย) ห้อง 901
  - การประกันคุณภาพการศึกษา (ผู้รับผิดชอบ มทร.ตะวันออก) ห้อง 902
  - กิจกรรมพัฒนานักศึกษา (ผู้รับผิดชอบ มทร.รัตนโกสินทร์) ห้อง 903
12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน ชั้น 2
13.00 – 16.00 น. - สรุปและนำเสนอองค์ความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ (9 มทร +2) ชั้น 10
16.00 – 16.30 น. - การแสดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- พิธีปิด มอบของที่ระลึกสำหรับชุมชนและกลุ่มนักศึกษา และส่งมอบการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป
ชั้น 10
หมายเหตุ - มีการแสดงนิทรรศการและการแสดงสินค้าของชุมชนและนักศึกษาตลอดโครงการ
  - พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
     คู่มือการใช้งานระบบ KM9RMUT